Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden  T-sjurt

Inhoudsopgave: 

Artikel   1 – Definities 

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel   3 – Toepasselijkheid 

Artikel   4 – Het aanbod 

Artikel   5 – De overeenkomst 

Artikel   6 – Herroepingsrecht 

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 11 – De prijs 

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie 

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 15 – Betaling 

Artikel 16 – Klachtenregeling 

Artikel 17 – Geschillen 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn  handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 4. Dag: kalenderdag; 
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

T-sjurt, handelsmerk van Style Company, gevestigd te Wormer aan het Oosteinde 18, 1531 KD  

Nederland.

Telefoonnummer: 0636162542 maandag tot en met zaterdag te bereiken tussen 08.30 en 19.00

Email: Gebruik contactformulier

KvK-nummer:  35027385

Btw-identificatienummer:  NL001162085B42

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, dienstenen/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht   

       kan; 

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik 

      kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover 

       van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de 

       overeenkomst op afstand; 

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 

       meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 

 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij producten: 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product 

             gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De

             ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar dezeniet tot opgave

             van zijn reden(en) verplichten. 

 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de 

             consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de

      consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De 

      ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke 

      wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende   

      levertijd weigeren. 

 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag  

      waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste 

      onderdeel heeft ontvangen; 

 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: 

      de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft

      ontvangen. 

 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij 

             zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken

             en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het

             product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is

             van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer 

             hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het 

             herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de 

             bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige 

             wijze aan de ondernemer.  

 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, 

             zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de

             ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De

             consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt

             voordat de bedenktijdis verstreken. 

 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs

             mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke

             en duidelijke instructies. 

 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de 

             consument. 

 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de 

             ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer 

             aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te 

             dragen. 

 • Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de 

             dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in 

             een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument 

             de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat 

             door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige 

             nakoming van de verbintenis.  

 • De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas 

             of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, 

             of tot levering van stadsverwarming, indien: 

 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de 

       kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;  

 • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van 

       gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 

 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een 

             materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 

 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de 

      nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 

 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 
 • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende 

             overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze 

             mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele 

             leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product,

             onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping 

             meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met

             terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product 

             heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.  Kosten voor retourzenden aan de 

             ondernemer zijn voor rekening van de consument.

 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft 

             gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos 

             voor de consument. 

 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste 

             standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet 

             terug te betalen. 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt 

             waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen 

             voordoen; 

 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling 

             wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de 

             ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de 

             mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een 

             veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of 

             diensten af te nemen; 

 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de 

      overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 

 • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst 

             een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, 

             goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 

 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde 

             datum of periode van uitvoering daarvanis voorzien; 

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en 

             die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of 

             die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn 

             om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

 1. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
 2. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, 

             maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de 

             werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen 

             invloed heeft; 

 1. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na 

             levering is verbroken; 

 1. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 
 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 
 3. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
 4. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

Artikel 11 – De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 

             producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van 

             veranderingen in btw-tarieven. 

 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 

             gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed 

             op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit

            dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  

 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 

             toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 

       toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  

a.    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b.    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag 

       waarop de prijsverhoging ingaat. 

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie  

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, 

             de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of 

             bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande 

             wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer 

             er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur 

             verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument 

             op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de

             ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, 

             importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent 

             die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de 

             nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen 

             en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot 

             verlening van diensten. 

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft 

             gemaakt. 

 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 

             zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 

             dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging 

             vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden 

             uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst

             heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te 

             ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 

 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald 

             heeft onverwijld terugbetalen. 

 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het 

             moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de 

             ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is 

             overeengekomen. 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging: 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 

             geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

             opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

             opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 

             geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde 

             tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe 

             overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een 

      bepaalde periode; 

 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging: 

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 

             van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden 

             verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die 

             strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend 

             worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument 

             verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn 

             van ten hoogste één maand. 

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 

             van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de 

             consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één 

             maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het 

             geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

             tijdschriften. 

 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, 

             nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet 

            stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur: 

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de 

             overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij 

             de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur 

             verzetten. 

Artikel 15 – Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de 

             door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan 

             van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten 

             van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt 

             deze termijn aanop de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft 

             ontvangen. 

 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden 

             nimmer verplicht worden totvooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is 

             bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de 

             desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft 

             plaatsgevonden. 

 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 

             onverwijld aan de ondernemer te melden. 

 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 

             de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn 

             van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na 

             het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de 

             wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte 

             buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 

             maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende 

             € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan 

             ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 16 – Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt 

             de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de 

             consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend 

             bij de ondernemer. 

 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf 

              de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd 

              vraagt,    wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een      

              bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan 

             verwachten. 

 • De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in 

             onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de 

             geschillenregeling. 

Artikel 17 – Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 

             voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Schuiven naar boven